top

Vedtekter

§ 1. Navn
1.1   Foreningens navn Vestli Vel

§ 2. Formål og virkemiddel
2.1   Velforeningen skal ivareta medlemmenes felles interesser i området, og søke å utvikle området til et trygt, veldrevet, attraktivt og godt bomiljø. Vestli Vel kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.
2.2   Vestli Vel er partipolitisk uavhengig.
2.3   Vestli Vel bør samarbeide med de de finner det formålstjenlig å samarbeide med, for å ivareta medlemmenes interesser i hørings- og samarbeidsorgan. Dette gjelder ovenfor organisasjoner, kommunen og andre offentlige innstanser.

§ 3. Velforeningens geografiske område
3.1   Velforeningens område er definert som fra nord Vestli (Skillebekk) til sør Tokerud – Fossum.

§ 4. Juridisk person
4.1.  Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk ”person” med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5. Medlemskap
5.1   Et hvert boligsameie/borettslag/huseierlag, eller annen organisasjon innen området som er definert i § 3, kan bli medlem av Vestli Vel.  Forutsetning er at Vestli Vel`s vedtekter og formål  må godtas, og den til enhver tid  fastsatte kontingent må betales.
5.2   Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renomè, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes av årsmøte.
5.3    Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

§ 6. Kontingent
6.1   Årsmøte fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

§ 7. Tillitsvalgtes godtgjørelse
7.1    Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 8. Årsmøte
8.1   Vestli Vel`s øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april hvert  år. Bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøte må være styret i hende innen to uker før årsmøte.
Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøte kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.
8.2   Årsmøte er vedtaksfør med det antall medlemmer som møter.
Hvert sameie/huseierlag/borettslag har en – 1 -stemme.
Stemmegiving kan ikke skje med fullmakt..
8.3   Årsmøte behandler::
Årsmelding fra styret- Regnskap i revidert stand – Innkomne forslag -Planer for kommende år – budsjett – Fastsettelse av kontingent
Valg:
– Leder  (særskilt valg)  for 1 år
– 5 styremedlemmer  for 2 år
– 1 varamedlemmer  for 1 år 
– 1 revisorer  for 2 år
– Valgkomite
Eventuelt en utsending til Norges Velforbunds landsmøte/ event. fellesutvalget i kommunen. Eventuelle ledere i komiteer 
8.4   Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede.
8.5   Revisorer og valgkomite rapporterer direkte til årsmøte.

§ 9. Velforeningens ledelse (styret)
9.1   Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv.
9.2   Styret skal:
– Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
– Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
– Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
– Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
– Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
– Representere foreningen utad
9.3   Styret holder møter når leder bestemmer eller et simpelt flertall av styremedlemmene forlanger det.
9.4   Alle saker og tlgørende korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert.
9.5   Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring fattet avstyret og/eller årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av fungerende leder samt et styremedlem.
9.6   Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styret, deriblant styrets fungerende leder, møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

§ 10. Medlemsmøter
10.1   Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig , og skal bekjentgjøres 8 dg i forkant.

§ 11. Vedtektsendringer
11.1   Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 12. Oppløsning /Sammenslåing/Deling
12.1   Oppløsning av Vestli Vel kan bare behandles på et årsmøte og må få 2/3 flertall av de fremmøtte.
Ekstraordinært årsmøtet skal være innkalt med 10 dagers varsel.
12.2   Eventuelle midler tilfaller et veldedig formål som bestemmes med simpelt flertall av det møtet som oppløser foreningen. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
12.3   Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 11). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Vestli 20 oktober 2010                         
Sign:         _______________      ________________      ________________
                 Tommy Stürtzel      Henning Arnesen      Jan Egedahl
Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: [email protected]

Samarbeidspartnere/Næringsliv